İşbu Hüküm ve Koşullar (H&K) aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

- A Bölümü (Genel Şartlar), tüm işlemler için geçerli olacaktır; meğerki bölüm B ve C’nin uygulanabilir kısımlarında yer alan bir hüküm –sadece detaylarda tamamlayıcı bir düzenleme olmanın ötesine geçenayrık bir düzenleme içersin. Bu takdirde anılan ayrık düzenleme öncelikli olarak uygulanacaktır.

- B ve C Bölümleri, kurulumlarını içersin içermesin ürünlerin ve yazılım programlama hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin (B Bölümü) hususi şartlar ile; belirli bir servisin sağlanmasına yönelik münferit siparişler ve Servis Sözleşmelerine ilişkin (C Bölümü) hususi şartları içerir.

İşbu H&K, eşdeğerde çift dil olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. İki versiyon arasında farklılık olduğu takdirde ise müşterinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı bir kuruluş olması ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olması hallerinde Türkçe versiyon öncelikli olarak uygulanır. İşbu H&K’nın Türkçe ve İngilizce hariç olası diğer dillerdeki tercümeleri yalnızca kolaylık amaçlı olup, hukuken bağlayıcılık taşımayacaklardır.

 

A. Genel Şartlar

1. H&K’nın Kapsamı

1.1. Yazılı olarak açıkça başka türlü kararlaştırılmadığı sürece, Kardex Turkey Depolama Sistemleri Limited Şirketi (“KARDEX”) ve müşteri arasındaki tüm işlemler için işbu H&K geçerli olacaktır.

1.2. Müşteri tarafından satın alım siparişi verildiğinde, işbu H&K KARDEX tarafından müşterinin bilgisine sunulur ve H&K kabul edilmiş addolunarak müşteri ile müteakiben yapılacak tüm işlemler için de yürürlük kazanır. Müşteri, işbu H&K’daki her bir hususun görüşülmeye açık olduğunu, değerlendirme için kendisine yeterince vakit tanınmış olduğunu, KARDEX tarafından maddelerin netleştirilmesi ile ilgili tüm gerekli bilgilerin sağlanmış olduğunu, işbu H&K’da yer alan tüm hususların açık ve anlaşılır olduğunu kabul ve beyan eder.

1.3. İşbu Hüküm ve Koşullar’dan sapan, bunlarla çelişen veya bunları tamamlayıcı nitelikte olan, müşteriden sâdır her türlü hüküm ve koşullar, sadece KARDEX tarafından yazılı olarak ve açıkça kabul edilmesi halinde geçerlidir.

1.4. Sözleşmeye ilişkin herhangi bir değişiklik ve ilave yazılı olarak yapılmak zorundadır. Taraflar arasındaki tüm mutabakatlar ve hukuki ehemmiyet arz eden beyanların bağlayıcı olabilmeleri için KARDEX tarafından yazılı olarak teyit edilmiş olmaları şarttır.

1.5. KARDEX, dilediği zaman H&K üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri açısından satın alım siparişi sırasında güncel olan versiyon geçerli olacaktır. Süreklilik gösteren sözleşmesel ilişkilerde, üzerinde değişiklik yapılan H&K taslağı önerilen yürürlük tarihinden en geç bir ay öncesine kadar müşteriye yazılı olarak iletilir. Planlanan yürürlük tarihine kadar müşteri tarafından değişikliklerle ilgili bir ret cevabı gelmezse, müşterinin değişikliklere onay vermiş olduğu kabul olunur. Bu şekilde değiştirilmiş olan H&K versiyonu, taraflar arasında ileride gerçekleşecek tüm işlemler için geçerli olur.

1.6. Hususi Hükümler (B ve C Bölümleri) dahilinde başka şekilde belirtilmediği yahut taraflar arasında yazılı olarak başka şekilde kararlaştırılmadığı sürece; taraflar arasındaki tüm işlemler ve hukuki işler ile ilgili olarak işbu H&K’nın Genel Hükümleri (A Bölümü) uygulanacaktır.

1.7. A Bölümünde geçen “Ürün(ler)” ibaresi, B ve C Bölümlerinin her birinde ayrı ve münferiden tanımlanmıştır. Bu itibarla, bu ibarenin A Bölümünde taşıyacağı anlam, B ve C Bölümlerinin somut olaya uygulanabilir kısımlarında verilmiş tanımına göre berlilenecektir.

2. KARDEX Tarafından Verilen Teklifler

2.1. Aksi açıkça kararlaştırılmadığı sürece, KARDEX tarafından verilen teklifler bağlayıcılık arz etmez; aksi hallerde ise tekliflerin geçerlik süresi 60 gündür. Müşterinin herhangi bir beyanı, ancak KARDEX’in teklifi ile tamamen örtüşmekte ise teklifin kabulü addedilir.

2.2. Bir sözleşmenin geçerli olarak akdedilmiş olması için KARDEX tarafından (i) müşteri siparişinin yazılı olarak onaylanması veya (ii) Ürünlerin teslimatını yapmak veya servisi/hizmeti vermek sureti ile sözleşmeyi ifaya başlanılmış olması gerekir. 2.3. Müşterinin yapmış olduğu herhangi bir karşı teklife ilişkin olarak KARDEX’in sessiz kalması hiç bir surette kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

2.4. İllüstrasyonlar, çizimler, ağırlık ve boyutlara ilişkin ölçü detayları gibi; teklif ve sipariş teyitleri ile bağlantılı sayılacak bilgi ve belgeler, bağlayıcılıkları ancak yazılı olarak açıkça kararlaştırılmış ise bağlayıcı olacaklardır. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece, broşür ve katalogların da bağlayıcılığı yoktur.

3. Teslim Olunan Evrak

Taraflardan her biri, diğer tarafa teslim ettiği planlar ve teknik evraklar üzerindeki tüm haklarını muhafaza eder. Belgeleri alan taraf bu hakların mevcudiyetini kabul etmiştir ve diğer tarafın önceden yazılı onayını almadan söz konusu bilgi ve belgeleri tamamen yahut kısmen üçüncü kişilerin kullanımına açmayacak veya kendisine teslim edilme amaçlarının kapsamı dışında kullanmayacaktır. Bu husus, taraflar arasındaki ticari ilişkinin sona ermesini müteakiben geçerli olacağı gibi, taraflar arasında bir herhangi bir sözleşme vücut bulmasa dahi geçerlidir.

4. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

4.1. Tüm fiyatlar KDV hariçtir.

4.2. Yazılı olarak başka türlü kararlaştırılmadığı veya aşağıdaki hususi hükümlerde başka şekilde belirlenmiş olmadığı sürece KARDEX’in faturaları, fatura tarihini takip eden en geç 30 gün içinde ve herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenmek zorundadır. Avans ödemeleri ve peşinatlar ise fatura tarihini müteakip on gün içinde herhangi bir kesintiye gidilmeden yapılacaktır.

4.3. Müşteri, Madde 4.2.’de belirtilen kesin vadede ödeme yapmazsa ayrıca herhangi bir ihtara mahal olmaksızın mütemerrid olacaktır. Bu durumda sözleşmede yahut teklifte başka bir oran kararlaştırılmamışsa KARDEX aylık %1 oranında gecikme faizini doğrudan uygulama ve talep etme hakkına sahip olacaktır, bununla birlikte mevzuata göre belirlenmiş yasal ticari faiz oranı aylık %1 oranını aşıyorsa KARDEX yasal ticari faiz oranını talep etmek konusunda da muhayyer olacaktır.

4.4. Müşterinin temerrüde düştüğü hallerde KARDEX sözleşmeden dönme ve hâlihazırda tedarik edilmiş bulunan Ürünleri geri isteme hakkına ve/veya tesise girip Ürünleri kullanılamaz hale getirme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, müşterinin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yerine getirmekte gecikmesi sebebiyle KARDEX ortaya çıkan zararlarının tazminini talep etmeye ve/veya üstlenmiş olduğu ve vadesi gelmemiş teslimatları ve hizmetleri ise sadece avans ödemesi yapılması veya teminat verilmesi şartı ile yerine getirmeye yetkili olacaktır.

4.5. KARDEX müşterinin ödeme gücü hakkında şüphe yaratan durumların farkına varırsa, tüm ödemenin peşinen yapılmasını veya bir teminat gösterilmesini talep etme hakkı vardır.

5. Mahsuplaşma ve Temlik Yasakları

5.1. Müşteri borçlarını mevcut veya olası herhangi bir karşı talebi ile mahsup etme hakkına sahip değildir; tek taraflı olarak takas-mahsup beyan edemeyeceğini kabul etmiştir.

5.2. Müşterinin KARDEX’ten olan alacakları, ancak KARDEX’in onayı ile temlik edilebilir.

5.3. Taraflar arasında akdedilmiş bir sözleşmeye dayalı veya bu sözleşme ile bağlantılı her türlü hak ve yükümlülüklerin devri, sadece sözleşmenin diğer tarafının yazılı onayı ile mümkündür.

6. Sorumluluk

6.1. KARDEX’in gerek kendi gerekse yardımcı kişilerinin eylemleri ile ilgili olarak sözleşmesel ve sözleşme dışı sorumluluğu, sadece maruz kalınan dolaysız ve doğrudan zararlar ve ilgili teslimat veya hizmet için sözleşmeyle kararlaştırılmış ücretin toplam % 20’si ile sınırlandırılmıştır. Süreklilik arz eden edimlerin söz konusu olduğu durumlarda ise (örneğin C Bölüm’ündeki Servis Sözleşmeleri) sorumluluk, her sözleşme yılı için, dolaysız ve doğrudan zararlarla ve zarara maruz kalan ürün veya hizmet için öngörülen senelik ücretin % 50’si ile sınırlı olacaktır. İşbu maddede belirlenen sorumluluk istisna ve sınırlamaları her halûkarda kanunen müsaade edilen kapsam ve nispetler dairesinde geçerli olacaklardır. Yukarıda açıklanan hesaplamalar sonucunda varılan sorumluluk üst sınırının somut olay bazında 10.000 Avro’nun altında kaldığı hallerde, sorumluluk üst sınırı 10.000 Avro olarak uygulanacaktır.

6.2. KARDEX veya yardımcı kişileri hukuka aykırı şekilde ve taksirle müşteriye ait eşyaya zarar verirse, KARDEX’in sorumluluğu Madde A.6.1.’den farklı olarak münhasıran Türk Borçlar Kanunu Madde 49 ve devamındaki maddeler kapsamında belirlenir; ve kanunen izin verilen kapsam ve nispette, talep başına 500.000 Avro ile sınırlıdır. Ürünün kendisine veya ürüne ait aksesuarlara gelen zararlar için ise KARDEX’in sorumluluğu münhasıran Madde A.6.1. uyarınca saptanacaktır.

6.3. Ürünün kendisinde vücuda gelmemiş dolaylı ve/veya netice zararları ile üretim kaybı, kapasite kaybı, veri kaybı ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan zararlar, kullanım kaybı, sipariş kaybı, kâr kaybı, itibar kaybından mütevellit zararlar ile cezai tazminatlar bilhassa dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasal sebebe dayanan, işbu madde ve Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilmemiş her tür sair tazminat talepleri KARDEX’in sorumluluğu dışında bırakılmıştır.

6.4. KARDEX’in aşağıda sayılı sair sebeplerle meydana gelen zararlardan da gerek sözleşmesel gerekse ve sözleşme dışı sorumluluğu bulunmayacaktır: (i) müşterinin, müşterinin yardımcı kişilerinin ve/veya danışmanlarının operasyonel ve teknik koşullar ile ilgili veya ürünlerin kullanımına dair kimyasal ve fiziki koşullar ile ilgili yanlış bilgi vermesi, veya (ii) müşterinin, müşterinin yardımcı kişilerinin ve/veya danışmanlarının veya üçüncü kişilerin diğer eylem veya ihmalleri veya müşterinin sorumluluk alanında gerçekleşen sair durumlar.

6.5. Yukarıdaki sorumluluk sınırlama ve istisnaları şu hallerde uygulanmaz: (i) hayata, vücut bütünlüğüne veya sağlığa verilen zararlarda, (ii) KARDEX’in veya yardımcı kişilerinin kasıt yahut ağır ihmalleri mevcut ise (iii) taraflar arasındaki hukuki ilişkiye uygulanmaları emredici olarak zorunlu kılındığı ölçüde üreticinin sorumluluğu hükümlerinden kaynaklanan tazminat taleplerinde.

6.6. Müşterinin eylem veya ihmali sonucu üçüncü kişilerin yaralanması, veya üçüncü kişilere ait eşyaların zarar görmesi yahut üçüncü kişilerin sair surette bir zarara duçar olması ve KARDEX’in de bunlardan sorumlu tutulması durumunda, KARDEX’in müşteriye rücu etme hakkı saklıdır.

7. Fikri Mülkiyet

7.1. Müşteri, KARDEX’in fikri mülkiyetine dahil unsurları (özellikle teknik açıdan korunmuş haklar, markalar ve diğer işaretler, tasarımlar, know-how, yazılımlar ve diğer eserler üzerindeki telif hakları) taraflar arasında açıkça kararlaştırılmış amaçlar haricinde kullanamaz.

7.2. Müşteri, KARDEX’in açık onayını almaksızın KARDEX Ürünlerini markaları üzerlerinde olmaksızın üçüncü kişilere devredemez veya sair surette kullandıramaz, faydalandıramaz.

7.3. KARDEX’in müşteriye yazılım tedarik ettiği hallerde, müşteri sadece basit, münhasır olmayan, devredilemez bir kullanım hakkı elde edecektir. Müşteriye yazılım üzerinde herhangi bir değişiklik ve/veya işleme yapma hakkı tanınmamıştır.

8. Veri Koruma

8.1. Kişisel verilerin korunması KARDEX için önemli bir önceliktir. KARDEX ve müşteri, verilerin korunması ile ilgili tüm geçerli yasal mevzuata her zaman uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir. Müşteri özellikle KARDEX’e iletmiş olduğu her türlü kişisel verinin KARDEX tarafından işbu A.8. hükmüne uygun olarak kullanılmasına engel teşkil edecek bir durum bulunmadığını, KARDEX’in bu konuda mezun olduğunu garanti eder. İlgili kişilerden sâdır olabilecek her türlü tazminat talebinden veya davadan KARDEX’i tamamen ber’i kılmayı da beyan ve taahhüt eder.

8.2. KARDEX, sözleşmenin ifası amacıyla müşterinin kişisel verilerini toplar, işler ve kullanır. Müşteri verileri ayrıca müstakbel satış sonrası ve genel müşteri ilişkileri hizmetleri amacı ile de kullanılacak olup, müşterinin işbu kullanıma her zaman yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. İlaveten, gerek tanı ve analiz amaçlı gerekse KARDEX ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi (örn. önleyici bakım süreçleri gibi) amacına yönelik olarak; KARDEX, müşterinin makineleri ve işletmesine ilişkin verileri anonimleştirilmiş olmaları; müşterinin çalışanlarının kullanıcı bilgilerini ise takma isimlerle gizlenmeleri kaydı ile anonim bir şekilde kullanabilir ve değerlendirmeye tâbi tutulabilir. Bu analiz ve tanılardan elde edilen her türlü veri KARDEX’e aittir ve KARDEX tarafından serbestçe kullanılabilir.

8.3. Müşterinin kişisel verileri diğer şirketlere (örneğin teslimat işleri ile görevlendirilen nakliye şirketine) sadece sözleşmenin icra edilmesi ve bilgi teknolojileri ile diğer idari destek faaliyetlerinin sağlanması kapsamında aktarılır. Bunların haricinde kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmaz. KARDEX, kendi namına kişisel verileri işleyen şirketlerin kişisel verilerin korunması hakkındaki yasal mevzuata uygun hareket etmelerini temin edecek olup bilhassa verilerin yurtdışına aktarımı halinde eşdeğer bir veri koruma seviyesinin garanti altında olacağını taahhüt eder.

8.4. Müşteri, kendi kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili her türlü sorgulama için ücret ödemeden KARDEX ile iletişime geçebilir.

8.5. KARDEX’in web tabanlı ürünleri kullanıldığında (örneğin müşteri portalı, uzaktan erişim portalı), kişisel veriler kayıt altına alınır. Söz konusu verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması, müşterinin talebi üzerine ayrı bir veri işleme sözleşmesine tâbi kılınabilir.

9. Gizlilik

9.1. Taraflar, diğer tarafça bilgisine sunulan bilhassa müşteri ilişkilerine ve detaylarına dair bilgiler, planlar, hizmet açıklamaları, ürün özellikleri, üretim süreçlerine dair bilgiler gibi önemli bilgiler dahil olmak üzere tüm ticari sırları ve gizli bilgileri ve diğer tarafça yazılı yahut başka şekillerde ulaşılır kılınan ve/veya ifşa olunan her tür sair gizli bilgileri gizli tutmayı taahhüt eder; özellikle bu bilgileri işleri kapsamında ve/veya rekabet amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacağını, ve/veya işleri kapsamında ve/veya rekabet amacıyla üçüncü kişilere aktarmayacağını; ve/veya üçüncü kişilerin dikkatine doğrudan veya dolaylı olarak ne kendisi, ne de üçüncü kişiler aracılığıyla sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Gizlilik anlaşması, söz konusu bilgilerin, kamu tarafından bilindiği hallerde; edinildikleri sırada diğer tarafın zaten malumu olduğu hallerde; herhangi bir gizlilik yükümlülüğünün ihlalini oluşturmaksızın üçüncü bir kişi tarafından ulaşılır kılınmış oldukları hallerde, yahut bilginin ifşa edilmesinin yasal mevzuat, idari tasarruflar, bilhassa mahkeme kararları olmak üzere hakim talimatları mecburi olduğu hallerde uygulanmayacaktır. İşbu istisnalara dayanan taraf, ilgili durumu ispat ile yükümlüdür.

9.3. Taraflar, kendi sundukları servisiçin, kullandıkları servisleri sağlayan veya Madde A.9.1.’e göre gizli bilgilerle teması olan tüm kişileri Madde A.9.1. ve A.9.2. uyarınca gizlilik yükümlülüğü altına alacaktır.

10. Bölünebilirlik

Bu H&K de dâhil olmak üzere, Taraflar arasındaki sözleşmenin herhangi bir şartı ilgili yasalar uyarınca tamamen yahut kısmen geçersiz veya icra edilemez olur veya bu hale gelirse ya da sözleşmede boşluk durumu söz konusu ise, sözleşmenin veya H&K’ın geri kalan hüküm ve şartları geçerliliklerini aynen koruyacaktır. Bu durumda geçersiz veya icra edilemeyen şartın yerine söz konusu icra edilemeyen veya geçersiz şart ile tarafların öngörmüş olduğu anlam, amaç ve ekonomik hedefe şekil, içerik ve ölçek açısından mümkün olan en yakın düşen icra edilebilir ve geçerli bir şartın kararlaştırılmış olduğu varsayılır.

11. Mesai Saatleri

Mesai saatleri, KARDEX’in şirket merkezinde cari resmi tatil günleri ve bayramlar hariç olağan mesai saatleri (Pazartesi - Cuma, 8.00 - 18.00) olarak uygulanır.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

12.1. İşbu H&K ve taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkiler, bağlama kuralları ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması hariç olmak üzere Türk Hukuku’nun esasa ilişkin kurallarına tâbi olacak ve yorumlanacaktır.

12.2. Akdedilme, geçerlilik, bağlayıcılık, ihlaller, fesih dönme ve tasfiye, ayrıca yargı yetkisi konuları da dâhil olmak üzere, taraflar arasındaki sözleşmeden ve/veya işbu H&K’dan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü ihtilaf, uyuşmazlık talep veya dava, İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”) Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülür. Tahkim yargılamasında, tahkim talebi bildiriminin tebliğ tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları esas alınır. Tahkim yeri İstanbul, Türkiye’dir. Tahkim dili İngilizcedir. Hakem sayısı üç olacaktır. Tarafların her biri, birer hakem tayin edecek, bu hakemler de hakem kurulunun başkanı olarak görev yapmak üzere üçüncü hakemi belirleyecektir. Hakemlerin üçüncü hakem üzerinde mutabık kalamamaları halinde söz konusu hakem kurulu başkanını ISTAC tayin eder. Esasa uygulanacak hukuk Türk hukuku olacaktır. Makul avukat ücretleri de dâhil olmak üzere tahkim ile ilgili tüm masraflar, bu süreçte kaybeden tarafça ödenecektir. İki tarafın da kısmen kazandığı hallerde, adı geçen masraflar taraflar arasında davayı kazanma oranlarına göre paylaştırılır. Burada düzenlenen hiç bir hüküm, taraflardan herhangi birinin ihtiyati tedbir almak için yetkili bir mahkemeye başvurmasına engel teşkil etmeyecektir. Taraflar, bu şekilde olağan dışı olarak tanınmış bulunan başvuru hakkının, her türlü anlaşmazlıklarını tahkim yolu ile çözümleme konusundaki açık niyetlerine halel getirmeyeceği ve bununla ters düşmediği hususunda mutabıktırlar.

 

B. Tedarik ile İlgili Özel Şartlar

1. Teslimat

1.1. Tedarik sözleşmelerinin konusu, cihaz sistemleri, makineler, ve/veya yazılım ürünleri ve müşteriye özel olarak hazırlanmış bireysel yazılımların (tek tek veya birlikte “Ürün(ler)”) KARDEX tarafından müşteriye iletilmiş olan sipariş teyidinde belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak teslimatından oluşur.

1.2. Ürünlerin ancak sipariş teyidinde belirtilmiş olan özellikleri garanti edilmiş vasıfları olarak kabul olunur. dır. Kamuya yönelik açıklamalar, promosyonlar ve reklamlar Ürünlerin garanti edilen özelliklerine dayanak oluşturmayacaktır. Sipariş ettiği Ürünlerin hedeflediği kullanım amacına uygun olup olmadığını değerlendirmek, müşterinin kendi sorumluluğundadır.

1.3. Sipariş teyidinde garanti edilen özelliklere ilave her türlü nitelik garantisinin, KARDEX tarafından yazılı olarak teyit edilmiş olması gerekir.

1.4. Ürünlerin kararlaştırılmış niteliklerinden sadece önemsiz bir ölçüde sapılması ve değişikliklerin müşteri için makul düzeyde olması veya müşterinin kararlaştırılmış niteliklerde değişiklik yapılmasına onay vermesi halinde KARDEX, Ürünlerin tasarımında ve/veya şeklinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.Teslimat Zamanı

2.1. KARDEX tarafından bağlayıcı oldukları yazılı şekilde teyit edilmediği sürece teslimat zamanına ilişkin açıklamaların bağlayıcılığı yoktur.

2.2. Teslimat süreleri, sipariş teyidinin verilmesiyle, sipariş teyidi olmayan durumlarda sipariş emrinin ulaşmasıyla başlar; şu kadar ki müşteri tarafından yapılması kararlaştırılmış herhangi bir ön ödeme veya gösterilmesi kararlaştırılımş bir teminat varsa bu gereklerin önceden yerine getirilmiş olması şarttır.

2.3. Müşterinin sonradan ileri süreceği değişiklik taleplerinin kabul edilmesi halinde teslimat süre ve tarihleri en az talep edilen değişikliklerin yerine getirilmesi için gereken süre kadar uzatılır ve ertelenir.

2.4. Teslimat süreleri ve teslimat tarihleri zarfında Ürün fabrikayı terk etmekle veya gönderime hazır bulunduğuna dair bildirim yapılmakla ilgili sürelere riayet edilmiş olacaktır. Şayet Ürünün kurulumunun da yapılması söz konusuysa, teslimat süresine, Ürünün kurulumu yapılmış halde vaktinde teslim – tesellümünün gerçekleştirilmesi ile uyulmuş olur. KARDEX’in kontrolü ötesindeki sebeplerle gerçekleşen gecikmeler (örneğin müşterinin kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken belge, izin ve/veya ruhsatları almaması gibi sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı hareketleri ya da uygun bir yükseltici platformun hazır veya binanın açık tutulması gibi yan destekleri vermemesi gibi hizmetleri sunmaması) teslimat süresinin en azından o nispette uzatılmasıyla sonuçlanır. KARDEX, bu tarz gecikmeler sebebiyle oluşan masrafları ayrıca fatura etme hakkını haizdir.

2.5. Mücbir sebepler, grev, lokavt ve KARDEX’in kontrolü dışında kalan diğer engelleyici sebepler; Ürünlerin veya bunlarla bağlı hizmetlerin tamamlanması veya teslimatı üzerinde ciddi ölçüde etkilerinin olduğunun ispatlanabilmesi kaydıyla; en fazla devam ettikleri müddet boyunca kararlaştırılmış olan teslimat sürelerini ve teslimat tarihlerini uzatacak ve erteleyecektir. Söz konusu engelleyici sebeplerin KARDEX’in tedarikçileri nezdinde meydana gelmesi halinde de aynı erteleme geçerli olacaktır. Yukarıda sayılan durumlar hâlihazırda mevcut bir gecikme sırasında oluşursa dahi KARDEX bunlardan sorumlu olmayacaktır. KARDEX, bu tür engelleyici sebeplerin başlangıcı ve sona ermesinden müşteriyi gecikmeksizin haberdar edecektir.

2.6. Ürünün gönderimi müşterinin talebi üzerine ertelendiği takdirde, buna bağlı olarak ortaya çıkacak depolama masrafları KARDEX tarafından Ürünün gönderime hazır olduğuna dair bildirimin yapılmasını takip eden birinci ayın sonundan itibaren müşteriye fatura edilir; depolamanın fabrikada yapılması durumunda, KARDEX olağan yerel rayiç üzerinden depolama ücreti talep edebilir. Bununla birlikte KARDEX tarafından teslim için makul bir son gün belirlenmesi ve fakat müşteri tarafından bunun da geçirilmesi, KARDEX’in Ürünü sair surette kullanmaya ve muadili bir ürünü müşteriye yeni bir teslimat süresi içinde tedarik etmeye hakkı vardır.

2.7. Kısmi teslimatlara müsaade edilmiştir.

 

3. Teslimatta Gecikme

3.1. Müşterinin gecikme sebebiyle oluşan zararlarının tazminini talep edebilmesi; teslimattaki gecikmeyi KARDEX’e yazılı olarak önceden bildirmiş olmasına ve gecikmeye bağlı olarak meydana gelen zararını ispat edebilmesine bağlıdır. Gecikme sebebiyle oluşan zararlar her halükarda, sona eren beher gecikme haftası başına bedelin azami % 0,1’i ile ve genelde de, toplam bedelin azami % 5’i ile sınırlı olacaktır. Müşterinin gecikme sebebiyle oluşan zarar tazmini taleplerinin bu miktarı geçen kısmı kapsam dışıdır; işbu istisna KARDEX’in kastı veya ağır ihmali hallerinde geçerli değildir.

3.2. Müşterinin teslimden vazgeçmesi ve sözleşmeden dönmesi, ancak kararlaştırılmış teslimat tarihinin geçmesi veya kararlaştırılmış teslimat süresinin sona ermesini takiben (i) KARDEX’e yazılı olarak iki defa, her biri en az 10 haftadan kısa olmamak kaydı ile, makul uzunlukta ek süre tanıması (ii) bu ek sürelerin semeresiz kalması (iii) ikinci ek sürenin sona ermesini takiben gecikmeksizin ürünün teslimini talepten vazgeçtiğini veya sözleşmeden döndüğünü yazılı olarak beyan etmesi ile mümkündür.

3.3. Müşterinin gecikme nedeniyle veya gecikmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan, bilhassa ek tazminat talepleri dahil her türlü ilave talep ve hakları, yasaların izin verdiği ölçüde, hariç tutulmuştur.

4. Teslim Yeri; Hasarın İntikali; Muayene Yükümlülüğü

4.1. Açıkça başka türlü kararlaştırılmadığı sürece, Ürün teslimatı “FCA KARDEX Fabrikası” (Incoterms 2010) şartı dahilinde gerçekleştirilecektir.

4.2. Ürünün kurulumunun yapılması kararlaştırıldıysa, açıkça başka türlü kararlaştırılmadığı sürece Ürün “DDP Müşteri Fabrikası” (Incoterms 2010) olarak teslim edilecektir. Bu durumda hasar en geç Ürünün müşterinin tesislerine varmasıyla müşteriye geçer.

4.3. Madde B.4.1.’in geçerli olduğu durumlarda KARDEX’in kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü teslimat gecikirse, fayda ve hasar, malların gönderime hazır olduğu anda müşteriye geçer.

4.4. Madde B.4.2’nin geçerli olduğu durumlarda müşteri, teslimatı takip eden mümkün olan en kısa süre içerisinde ve gecikmeksizin Üründe dışarıdan görünen hasarlar olup olmadığını muayene etmekle ve herhangi bir nakliye hasarı şüphesi varsa, bunu sigorta talepleri için son başvuru tarihlerine uyulabilmesini temin edecek şekilde vakitlice ve yazılı, fotoğraflarla desteklenmiş bir zarar ihbar bildirimi ile belgelemekle yükümlü olacaktır.

5. Muayene ve Kabul

5.1. Müşteri tedarik edilen Ürünü teslim alır almaz niteliğini ve niceliğini muayene etmekle mükellefdir. Herhangi bir ayıp veya hatalı/eksik teslimat derhal, ve her halükarda Ürünün teslim alınmasından itibaren (veya gizli ayıplarda ayıbın fark edilmesinden itibaren) en geç 10 gün içinde fotoğrafla belgelenmiş yazılı bir raporla detaylandırılmak sureti ile ihbar olunmak mecburiyetindedir. Raporun geç sunulması halinde, teslimat çekincesiz şekilde kabul edilmiş sayılacak ve her tür tekeffül borcundan kurtulunmuş olunacaktır.

5.2. Şayet taraflar arasındaki anlaşma Ürün kurulumuna ilişkin ise, KARDEX müşteriye Ürünlerin muayeneye hazır olduğunu bildirir bildirmez müşteri Ürün muayene ve kabul sürecini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ayıpların yazılı olarak bir tutanağa bağlanması şarttır (Müşteri Kabul Tutanağı). Kabul için muayeneyi müteakiben Müşteri Kabul Tutanağının bir nüshası KARDEX’e gönderilir ve ayıplar KARDEX’e detaylı ve yazılı bir rapor tahtında bildirilir. Müşterinin işbu ihbar bildirimi yükümlülüğüne uymadığı hallerde KARDEX’in tüm tekeffül yükümlülüğü ortadan kalkar; meğer ki KARDEX ayıpları kasten saklamış veya ayıplar tabiatları gereği gizli nitelikte olup sonradan ortaya çıkmış olsun.

5.3. Kabul sürecinde, KARDEX’in kontrolü dışında olan sebeplerden gecikme olursa, Ürünlerin teslim alınmasını takip eden veya şayet kurulumu da içeren bir teslimat söz konusu ise Ürünlerin kabul muayenesine hazır olduğuna ilişkin bildirimi takip eden 14. günün sonunda Ürün kabul edilmiş sayılır. Öte yandan, Ürün müşteri tarafından aktif olarak kullanıma alınmış ise de kabul edilmiş addolunur.

5.4. Kabul muayenesi sırasında Üründe sadece önemsiz ayıplar görülüyorsa, müşteri kabulden imtina edemez ve Ürün kabul edilmiş addolunur. KARDEX’e söz konusu bu önemsiz ayıplardan mütevellit herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

5.5. Kabul ile birlikte, KARDEX olağan bir muayene kapsamında açığa çıkartılabilmeleri mümkün olan ve Müşteri Kabul Tutanağında listelenip ihbar olunmamış ayıplar için sorumlu tutulamaz.

6. Garanti

6.1. KARDEX, Ürünlerin ayıplardan ari bir şekilde teslimatını garanti eder. Hasarın intikâl anı itibariyle Ürünler (i) değerlerini ortadan kaldıran yahut önemli ölçüde azaltan şekilde ayıplı oldukları sabitse veya (ii) garanti edilmiş nitelikleri eksik bulunuyorsa; ayıplı addedilir.

6.2. KARDEX tarafından tekeffül yükümlülüğüne aykırılık halinde, KARDEX makul bir süre zarfında ayıbı giderme hak ve yükümlülüğüne sahiptir (rektifikasyon). KARDEX’in ayıbı ortadan kaldırmak için gösterdiği ilk girişim başarısız olursa yahut KARDEX herhangi bir girişimde bulunmazsa, müşteri KARDEX’e ayıbı gidermesi için ikinci bir makul son gün verecektir. Ayıbı gidermek için bu yapılan ikinci girişim de başarısız olursa yahut KARDEX herhangi bir aksiyonda bulunmadan bu ikinci makul süreyi de geçirirse, KARDEX kendi tercihine bağlı olarak ya Ürünü yenisi ile değiştirecek ya da bilâ bedel tamirini sağlayacaktır.

6.3. KARDEX ayıplı Ürünün ayıbının giderilmesi, tamir edilmesi veya yenisi ile değiştirilmesi için bilhassa nakliye, işçilik, malzeme dahil gerekli olan tüm masrafları, üstlenmekle yükümlüdür; şu kadar ki Ürünün kararlaştırılmış bulunan teslim yerinden farklı bir yere taşınmış olması sebebiyle söz konusu masraflarda oluşabilecek ilaveler hariçtir.

6.4. Eğer nihayetinde Ürünün rektifikasyonu, yenisi ile değiştirilmesi veya tamiri netice vermezse, müşterinin bedelde indirim talep etme hakkı olacaktır. Öte yandan bu durumda ve Ürünün kullanım amacına uygunluğunu ortadan kaldıran nitelikte fiziksel ayıplar da mevcut ise, ancak bu takdirde müşterinin alternatif olarak sözleşmeden dönme hakkı da olacaktır.

6.5. KARDEX bir cihaza ilişkin olarak belirli bir performans seviyesini (verim hacmi) yahut belirli bir alanda kullanıma/üretime elverişliliğini taahhüt ettiyse müşterinin kabulü esnasında bu taahhüt edilmiş performans yahut elverişlilikteki eksiklikler % 15’lik bir orandan aşağıda olmadıkça; yasaların izin verdiği ölçüde, müşterinin sözleşmeden dönme, cihazın yenisi ile değiştirilmesini veya zararlarının tazminini talep etme hakları olmayacaktır. Bu durumda KARDEX seçme hakkı kendisine ait olmak üzere ister Ürünü onarmak ister bedelde indirim sağlamak sureti ile sorumluluktan kurtulur.

6.6. Eğer (a) KARDEX belirli bir performans seviyesini (verim hacmi) yahut cihazın bir alanda kullanıma/üretime elverişliliğini taahhüt ettiyse, (b) müşteri sonradan cihazın spesifikasyonlarını değiştirirse veya ilave siparişler verirse, ve (c) bu durum performansı veya elverişliliği azaltıcı nitelikteyse, taahhüt edilmiş nitelikler de bu oranda uyarlanmış sayılacaktır.

6.7. Ürünlerin tedarikinin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde Müşterinin ayıptan doğan tekeffül borcu sebebiyle sahip olduğu haklar, Ürünün kendisine tesliminden itibaren 24 ay geçmekle zamanaşımına uğrar.

6.8. Müşterinin ilgili eğitimi veya sertifikasyonu bulunmayan personeli ya da eğitimi veya sertifikasyonu bulunmayan üçüncü kişilerce tamir veya herhangi bir değişiklik (modifikasyon) girişimlerinde bulunulması; Ürün’ün uygun olmayan veya üreticinin talimatlarına aykırı şekilde işletiminin yahut bakımının yapılması veya Ürün müşteri tarafından KARDEX sürece dâhil edilmeksizin başka bir yere taşınması hallerinde müşterinin ayıptan doğan tekeffül borcuna dayalı talep hakları ilgili süreler beklenmeksizin önceden sona erer.

7. Fiyatlar ve Ödeme Şartları

7.1. Sözleşmenin akdedilmesinden sonra Ürün ile ilgili yasal veya idari gereklilikler değişir ve bu durum KARDEX’in Ürünleri sözleşmeye uygun şekilde teslim etmesini ciddi ölçüde zorlaştırırsa, KARDEX makul bir bedel artışı fatura edebilir. Vâki olduğu takdirde kararlaştırılmış teslimat süreleri de değişiklikten kaynaklanan gecikme süresi kadar uzatılır.

7.2. Aşağıdaki hallerde bedellerin ödenme vadeleri Madde A.4.2.’den farklı olarak şu şekilde belirlenmiştir: KARDEX Ürünün kurulumunu yapmayı taahhüt ettiyse, bedelin % 50’si siparişin verildiği zaman, % 40’ı ise teslimat anında (ya da teslimata hazır bulunulduğu bildirimini takiben en geç 30 gün zarfında), % 10 u ise kabulü takip eden 30 gün içerisinde ödenecektir. KARDEX Ürünün kurulumunu yapmayı taahhüt etmediyse, ürünün teslimi ve faturalanmasını takip eden 30 gün içinde bedelin tamamı kesinti yapılmaksızın ödenecektir. Avans ve ön ödemeler ise fatura tarihinden itibaren 10 gün içinde kesinti yapılmaksızın ödenecektir. 7.3. Satın alma fiyatı Euro dışında bir para birimi üzerinden belirlendi ise, KARDEX’in sipariş teyidi ile nihai fatura tarihleri arasında oluşan kur farklarını yasaların izin verdiği ölçüde ek olarak müşteriye fatura etme hakkı vardır.

8. Mülkiyeti Muhafaza

8.1. Satın alma fiyatının tamamı ödenene kadar KARDEX Ürünün mülkiyetini muhafaza eder.

8.2. Gerekli veya mümkün olduğu durumlarda, KARDEX’e mülkiyeti muhafaza şerhini, ilgili yetkili makam nezdinde müşterinin dahili aranmaksızın tek taraflı olarak kaydettirme hakkı tanınmıştır. KARDEX’in mülkiyeti muhafaza kaydının geçerliliği için gerekli resmi işlemlere müşterinin de katılmasını talep ettiği hallerde müşteri bu isteğe ilk talep üzerine derhal uymayı ve gerekli tüm adımların atılması için işbirliği yapmayı, ilgili tüm işlem masrafları KARDEX tarafından üstlenilmek kaydı ile, kabul etmiştir.

8.3. Müşteri, KARDEX’in mülkünü korumak için gerekli tüm işlemleri yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Olası bir rehin yahut KARDEX’in mülkiyet haklarına müdahale teşkil eden herhangi bir başka durumda müşteri KARDEX’i derhal bilgilendirmek zorundadır. Satın alma fiyatı tamamen ödenmediği sürece müşteri Ürünü rehin edemez, kiraya veremez, yeniden satamaz veya sair surette üçüncü kişilerin kullanımına bırakamaz.

9. Yedek Parçalar; Aşınma Malzemeleri; BakımOnarım Taahhüdü

9.1. KARDEX, elektronik dışı yedek parçalar ve aşınma malzemeleri (“Parçalar”) için Makinenin teslimatından itibaren 10 senelik bir süre boyunca, elektronik Parçalar için ise 6 senelik bir süre boyunca tedarik garantisini müşteriye tanımıştır.

9.2. Yazılımlar ile ilgili olarak KARDEX’in vereceği bakım-onarım taahhüdünün kapsamı, KARDEX ve müşteri arasında akdedilmiş olan bakım-onarım sözleşmesine göre tayin olunur.

10. Müşteri Tarafından Verilen Teknik Destek

10.1. Ürünün kurulumu kararlaştırılmışsa, müşteri masrafı kendisine ait olmak üzere teknik destek vermekle yükümlüdür. Buna dâhil olan hususlar özellikle şunlardır:

      a. Çelik iskelet üzerinde gerekli olan perçinleme ve tıpalama işleri ve kurulum sonrası zemindeki kaplama beton (şap) işleri. Müşteri, Ürünün kurulumunun yapılacağı yeni yerin yüzeyini iyice süpürülmüş halde hazır edecektir.

      b. Gerekli ekipmanın ve ağır aletlerin (örneğin makas lifti), ve gerekli yardımcı kalemlerin ve malzemelerin (örneğin zemin destekleri, dengeleyici destek parçaları, yağlayıcı maddeler, yakıt vb.) tedariki ile KARDEX tarafından somut durumda talep edildiği takdirde bunların KARDEX ile mutabık kalınacak surette işletilmesi ve bakımlarının yapılması.

      c. Gerekli bağlantılar da dâhil olmak üzere, ısıtma, aydınlatma, inşaat alanı enerji kaynağı ve su sağlanması.

      d. Kurulum personelinin kullanımı için uygun nitelikli, hırsızlığa karşı güvenli, ısıtma, aydınlatma, banyo ve tuvalet ve ilk yardım donanımı bulunan konaklama ve çalışma mekanlarının hazır bulundurulması.

      e. Kurulum parçalarının kurulum yerine nakliyesi, kurulum yerinin ve kurulum malzemelerinin her türlü zararlı etkiye karşı korunması, montaj yerinin kurulum öncesi temizliği.

      f. Ürünün ilk ayarlamaları ve sözleşme ile öngörülen kurulum testlerinin icrası için gerekli olan malzemeyi hazır bulundurmak ve gerekli olabilecek her tür sair eylemi yerine getirmek.

      g. Kurulumun yapılacağı zeminin uygun yük taşıma kapasitesine sahip olmasını temin etmek ve sağlam, her tarafı eşlenmiş, yatay düzlemli bir kurulum yüzeyi hazırlamak.

      h. Kurulum başlayana kadar, makinenin bulunacağı yere ilgili mevzuat ve KARDEX’in vereceği teknik spesifikasyonlarına uygun surette gerekli enerji, internet ve data bağlantılarının yapılması.

      i. Doğru ve problemsiz bir kurulumun gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapısal şartların temin edilmiş olması (örneğin Ürünün kurulumunu engelliyorlarsa havalandırma kanalları, aydınlatma armatürleri, su borularının başka yere taşınması gibi).

10.2. Müşterinin vereceği teknik destek, KARDEX teknisyeninin tesise ulaşımını takiben derhal çalışmaya başlayıp çalışmasını müşteri tarafından kabul işlemi gerçekleştirilene kadar gecikmesiz bir surette devam ettirebileceği şekilde temin edilecektir. Teknisyen’e, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında engellenmeksizin optimal kapasitede çalışma imkanı sağlanmalıdır. Kurulum için KARDEX tarafından özel talimatlar veya planlar verilmesi gerekiyorsa, KARDEX bunları yeterli bir süre öncesinden müşteriye tedarik edecektir.

10.3. Müşteri, ihtiyaç halinde, kendi yerinde çalışan KARDEX teknisyenine, kendi personeli eliyle elinden gelenin en iyisini yaparak yardım sağlamayı kabul etmiştir, bu durum özellikle işi bir kişinin tek başına yapmasının beklenmesinin makul olmadığı hallerde, yahut tek bir kişinin işi yapmasının güvenli olmayacağı hallerde geçerlidir. Bu tarz bir destek için KARDEX’ten herhangi bir ödeme istenemez. Müşteri, KARDEX teknisyeninin yaptığı işi teknisyenin iş raporunu imzalayarak teyit edecektir.

10.4. Müşteri kendi yükümlülüklerini yerine getirmezse, KARDEX, uygun mehil vereceği bir ihtarı takiben, müşterinin üzerine düşen işleri, masrafı müşteriye ait olmak üzere, müşterinin yerine kendi yapma veya üçüncü kişilere yaptırma hakkına sahip olacaktır; ve fakat KARDEX bu şekilde harekete mecbur da değildir. Ayrıca, müşterinin kendi yükümlülüklerini yerine getirmediği kapsam ve sürece KARDEX nezdinde herhangi bir gecikme veya temerrüdden söz edilemez.

 

C. Life Circle Servislerinin Şartları

Life Circle servislerine ilişkin hususi hüküm ve koşullar üç ana bölüm halinde sıralanmaktadır. Bölüm C1 genel tanımları, Bölüm C2 münferit servisler için geçerli hüküm ve koşulları, Bölüm C3 Servis Sözleşmeleri için geçerli olacak hüküm ve koşulları içerir

 

C1: Genel Tanımlar

1. Münferit Servis Emirleri

1.1. Münferit servis emirlerinin konusu, cihaz sistemlerine ilişkin olarak, tedarik ve teslimatları hariç olmak üzere, tamir, kurulum ve işletime alma ve taşınma hizmetleri ile B Bölümü kapsamında tedarik ve teslimatı yapılan her türlü Ürüne ilişkin olarak ise bakım-onarım, modifikasyon, uyarlama (retrofit) ve yükseltme gibi münferit hizmetlerin sağlanmasıdır (bundan sonra münferiden veya müştereken “Münferit Servis(ler)” veya “Münferit Sipariş(ler)” olarak anılacaktır).

1.2. Anılan Servislerin kapsamı, gerek aşağıda takip eden hükümlere gerekse (a) sağlanacak servisler, (b) servislerin ilişkin olacağı cihaz sistemi, makine ve/veya yazılım (bundan sonra münferiden veya müştereken “Ürün(ler)” olarak anılacaktır) (c) teslimat yeri ve teslimat zamanları ile (d) bunlar için ödenecek bedeli tanımlayan sipariş teyidine göre tayin olunur.

2. Servis Sözleşmesi

2.1. Servis sözleşmesinin konusu, Ürünlere ilişkin olarak bakım-onarım, tamir işleri veya diğer servislerin (“Bakım-Onarım” veya Servis(ler)”) birden çok yıla yayılmış olarak verilmesidir.

2.2. Servislerin kapsamı, şu hususlar açıkça ifade edilmek sureti ile Servis Sözleşmesinde belirlenir; (a) seçilen servis paketi türü (BASE, FLEX veya FULL Care), (b) Bakım-Onarımın gerçekleştirileceği Ürünler ve (c) yıllık ücret olarak ödenecek bedel.

3. Yanıtlama Süreleri

Yardım Masası Reaksiyon Süresi”, müşteri arıza bildiriminin KARDEX Merkez Başvuru Masası’na (Central Call Desk -“CCD”) ulaşım anından itibaren KARDEX Uzaktan Destek hizmetinin veya herhangi bir telefon destek hizmetinin başlama anına kadar geçen süre olarak tanımlanır. “Yerinde Müdahele Reaksiyon Süresi” ise müşteri arıza bidiriminin CCD’ye ulaşım anından itibaren servis teknisyeninin mahalline ulaştığı ana kadar geçen süre olarak tanımlanır. Değerlendirmelerde sadece olağan mesai saatleri içine isabet eden - ve gerektiğinde müteakip iş gününde devam ettirilebilecek olan- reaksiyon süreleri esas alınacaktır. Yanıtlama süreleri hesaplanırken olağan mesai saatlerinin dışında kalan süreler hesaba katılmaz, meğerki ilgili servis sözleşmesinde, kapsamı genişletilmiş bir “Yerinde Destek & Yardım Masası Desteği” kararlaştırılmış olsun. KARDEX, servis sözleşmesinde tanımlanan yanıtlama sürelerine uyacağını müşteriye garanti ve taahhüt eder.

4. Arıza Bildirimleri

4.1. Arızaların Yardım Masası Reaksiyon Sürelerine uygun şekilde kayıt altına alınıp sınıflandırılabilmeleri ve gerekli tedbir ve girişimlerin gecikmeksizin yapılabilmesi için, tüm arızaların telefon yoluyla, çevrimiçi olarak veya Uzaktan Yardım Talebi butonuna basmak suretiyle KARDEX’e raporlanması zorunludur.

4.2. Arızaların giderilmesi; telefon desteği, (kararlaştırılmış ise) Uzaktan Destek, yahut mahallinde teknisyen müdahalesi aracılığıyla olacaktır. Uygun tedbirin (tedbirlerin) seçilmesi münhasıran KARDEX’in takdirindedir.

4.3. Müşterinin arıza bildirimini sözleşmede kararlaştırılmış Yerinde Destek & Yardım Masası Desteği saatleri haricinde yapması halinde, KARDEX telefon desteği, Uzaktan Destek yahut Yerinde Destek çağrısı gibi bir hizmeti başlatmakla yükümlü olmayacaktır. Şu kadar ki böyle bir durumda yine de Yerinde Destek hizmeti verildi ise bu hizmet müşteriye, güncel KARDEX Müşteri Hizmetleri saat ücretlerinin iki katı üzerinden fatura edilecektir.

4.4. KARDEX, oluşmuş hataları sadece; müşteri tarafından usulüne uygun şekilde bildirilmiş olmaları kaydı ile ve müşteri mahallinde tekrar canlandırılabilir yahut otomatik olarak üretilmiş sistem kayıtları ile tevsik edilebilir olmaları halinde, inceleyip araştırmakla yükümlü olacaktır.

4.5. Yazılımda oluşan hatalar için özel koşullar geçerli olacaktır. Bir yazılım hatasının varlığından bahsedilebilmesi için, yazılımın ana işlevlerinin kullanılmasının imkansız hale gelmiş olması veya kuvvetli ölçüde aksaması; ve/veya

* Yazılımın müşterinin kullanım hatalarına dayandırılamayan sebeplerle yanlış sonuçlar üretmesi; veya

* Yazılımın, herhangi bir program ara yüzünün sebep olmadığı surette kontrolsüz olarak takılması; vey

* Yazılımın kullanımının doğru işlevselliğine ters düşen başkaca bir şekilde önemli ölçüde aksaması veya engellenmesi gerekir.

4.6. Sebebin KARDEX tarafından tedarik edilen yazılıma atfedilemediği; daha ziyade özellikle diğer üreticilerin yazılımlarına, müşterinin donanımına veya işletim sistemine, müşteri tarafındaki veri tabanı veya parametrizasyon yanlışlarına atfedilebildiği problemlerde de bir yazılım hatasının varlığından bahsedilemez.

5. Zamanlama / Randevu Mutabakatları

5.1. Kararlaştırılmış bir servis müdahalesinin, başlamasına 48 saatten daha az bir süre kala müşteri tarafından iptal edilmesi veya ertelenmesi halinde müşteri bununla bağlantılı masrafları olağan KARDEX tarifelerine göre ödemekle yükümlü olacaktır.

5.2. KARDEX, müşterinin mahalline yapılan gereksiz seyahatlerden veya mahallinde 30 dakikayı aşan beklemelerden kaynaklanan masrafları ayrıca faturalandırma hakkını haizdir; faturaya, planlanmış olan müdahale sırasında yürürlükte olan olağan KARDEX Müşteri Hizmetleri saatlik ücret tarifesi esas alınacaktır.

6. Sorumluluk

6.1.KARDEX; kanunen müsaade edilen kapsam ve nispetlerle sınırlı olmak kaydı ile; Ürünlerin yanlış kullanımından, telefon veya elektronik transmisyon arızalarından, müşterinin destek talimatlarını yanlış uygulamasından, müşteri yahut yetkisiz üçüncü kişilerin tamir girişimlerinden, servis parçalarının mahalde mevcut olmayışından, müşterinin yahut üçüncü kişilerin eğitimsiz veya sertifikasız personelinden, veya eşzamanlı olarak başka bir servis müdahalesi ile meşgul olan görev başındaki servis teknisyenine erişimin gecikmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. KARDEX herhangi olası bir veri kaybının netice zararlarından da sorumlu tutulamaz.

6.2. Yasaların izin verdiği ölçüde; Ürünlerin içinde mahfuz mal ve eşyalar için herhangi bir sorumluluk alınmaz.

 

C2: Münferit Servisler

1. Münferit Servisler Aşağıdaki Hizmetleri İçerir

1.1. Ehil bir teknisyen eliyle Ürünün ilk veya yeniden kurulumu amacıyla verilen kurulum ve işletime alma Servisleri. Buna müşteri personeline verilecek işletim ve/veya bakım-onarım eğitimleri dâhil edilebilir.

1.2. Bir cihaz sisteminin servis dışı kalması veya verimlilik kayıpları durumunda tamiri ve yeniden işletime alınmasına yönelik yerinde müdahale destek hizmetleri. Yerinde Müdahele hizmetlerine ehil teknisyenler vasıtası ile sağlanacak işgücü, yedek parça, aşınma parçaları veya sarf malzemeleri gibi materyaller, seyahat masrafları, günlük harcırahlar, ayrıca mesai dışı saatlerde çağrılmaya ilişkin ek ücretler dahildir.

1.3. Uzaktan Destek veya Telefon Desteği müdahaleleri, müşterinin sisteminin kısa sürede normal işletime geri döndürebilmesini sağlamak ve böylelikle işletim süresini arttırmak üzere tasarlanmıştır. Sistemlerin Uzaktan Destek ile sürekli takip edilmesinin, devre dışı kalma sürelerini azaltıcı etkisi de olacaktır.

1.4. KARDEX Yer Değiştirme Servisi, KARDEX tarafından üretilmiş ürünlerin ya aynı tesis içinde, ya da yurt içinde veya yurt dışında farklı bir tesise götürülmek suretiyle yer değiştirmesini ve taşınmasını sağlar (“Yer Değiştirme Servisi”). Yer Değiştirme Servisi, Ürünün eski yerinde demonte edilmesini, bileşenlerinin eski yerden yeni yere nakliyesini (eğer bu yönde anlaşıldıysa), bileşenlerin geçici depolamasını (eğer bu şekilde kararlaştırıldıysa), yeni yerde kurulumu ve Ürünün işletime alınmasını kapsar. Yer Değiştirme Servisi, ayıpların giderimini, aşınma parçalarının yenileriyle değiştirilmelerini kapsamaz; bu iki işlem de yer değiştirme servisinden bağımsız olarak ele alınır, ayrı bir sipariş verilmesini ve ayrıca ücret ödenmesini gerektirir. Yeni yer, eski yerden farklı bir ülkedeyse, müşterinin diğer ülkeye yapılacak nakliye ve aynı şekilde diğer ülkedeki işletim için gerekli tüm işlemleri yapması şarttır. Bu bağlamda ortaya çıkan tüm masrafları müşteri üstlenir (Üründe yapılması gereken modifikasyonlar, gümrük, gümrük harçları vb.). Üründe yapılması gereken modifikasyonlar için ayrı bir Münferit Servis siparişi verilmelidir (ayrıca ücret ödenir). Yer değiştirme işlemine başlanmadan önce müşteri Ürün içerisindeki mevcut tüm içeriği (depolanmış malları) kaldırmak zorundadır.

1.5. Eğitim hizmetleri, müşteri personelinin sistemleri tasarlanmış amacı doğrultusunda kullanabilmelerini, güvenli çalışma metotlarına uyumluluğun artırılması ve sistemin genel müsaitliğini ve performansını olumlu yönde etkilemek üzere tasarlanmıştır.

1.6. Bakım-Onarım ve Güvenlik Testleri, sistemin güvenilirliğini aynı şekilde muhafaza etmek, beklenmeyen devre dışı kalmaların önüne geçmek, güvenlik ekipmanlarının düzenli olarak ve profesyonel bir şekilde test edilmesini sağlamak ve aynı zamanda sistemin değerinde yaşanabilecek erken değer kayıplarını azaltmayı hedefler.

1.7. Modifikasyon hizmetleri, mekanik ve yazılımsal açılardan sistemi müşterinin ticari operasyonlarındaki değişikliklere adapte ederek değişen işletmesel gerekliliklerin karşılanması amacını güder.

1.8. Yükseltme ve Uyarlama (retrofit) Servisleri, sistemi mekanik ve yazılımsal açıdan en yeni teknolojilere uygun şekilde güncel hale getirmek amacını güder.

1.9. Yedek Parça Tedarik Servisi, müşterinin sistemlerine entegre etmek üzere münferit parçaların tek tek temini veya yerinde müdahale gerektiren bir arıza vaki olduğu takdirde derhal ulaşılabilir olmaları için müşteri nezdinde depolanmak üzere, özenle seçilmiş parça gruplarından oluşan yedek parça paketlerinin temini amacını güder.

2. Üçüncü Kişi Alt Yüklenici Kullanılması

Münferit Servisler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için KARDEX üçüncü kişilerin hizmetlerini kullanabilir. KARDEX, Münferit Servisleri bizzat kendisi vermekle mükellef değildir. KARDEX üçüncü bir kişiyi kullandığı durumlarda, Münferit Servisler kapsamında üstlendiği yükümlülüklerinin mezkur üçüncü kişi tarafından usulünce ifa olunmalarını temin edecek, üçüncü kişi ile bu uğurda uygun sözleşmesel şartlar üzerinde mutabık kalacaktır.

3. Kardex Sistemlerine Yetkisiz Müdahale

İşe başlanmadan önce müşteri, KARDEX’i, Ürün üzerinde müşteri veya üçüncü kişiler tarafından yapılmış harici veya dâhili işlerden, parça değişimlerinden haberdar etmekle yükümlüdür. Bu durumda KARDEX’in tadil edilmiş yahut yenilenmiş Ürünün bedeli mukabili ayrıntılı bir temel muayeneden geçirilmesini talep etme veya Münferit Servisi sunmaktan imtina etme hakkı vardır.

4. Müşteri Tarafından Verilecek Teknik Destek

Müşteri, Münferit Servisi sağlaması için KARDEX’e masrafı kendisine ait olmak üzere teknik destek vermekle yükümlüdür. Herhangi bir kurulum veya yer değiştirme siparişi verildiğinde Madde B.10 hükümleri kıyasen geçerli olur.

5. Kabul

5.1. KARDEX müşteriye Münferit Servisin tamamlandığını bildirir bildirmez müşteri verilen servislerin ve/veya teslimatı yapılan ürünlerin kabul muayenesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu kabul muayenesinin sonuçları, herhangi bir ayıp varsa onun detaylı bir raporuyla birlikte yazılı olarak bir Müşteri Kabul Tutanağına bağlanır, bu belgenin imzalı bir nüshası derhal KARDEX’e verilir/gönderilir. Müşterinin işbu ayıp ihbar yükümlülüğüne uymadığı hallerde tekeffül borcundan doğan talep hakları düşer.

5.2. Kabul sürecinde, KARDEX’in kontrolü dışında olan sebeplerden gecikme olursa KARDEX’in hizmetin tamamlandığına ilişkin bildirimini takip eden 14. günün sonunda Münferit Servis kabul edilmiş sayılır. KARDEX, bu gecikmeler sebebiyle oluşan masrafları ayrıca fatura edebilir. 5.3. Kabul muayenesi sırasında sadece önemsiz ayıplar tespit olunmuşsa, müşteri kabulden imtina edemez. Bu durumda Münferit Servis kabul edilmiş addolunur ve KARDEX’e bu önemsiz ayıplardan mütevellit herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

5.4. Kabul edilme ile birlikte, KARDEX normal bir muayenede açığa çıkartılabilmeleri mümkün olan ve Müşteri Kabul Tutanağında listelenmemiş ayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz, meğerki ayıpları kasten saklamış veya ayıplar tabiatları gereği gizli nitelikte olup sonradan ortaya çıkmış olsun.

6. Garanti

6.1. KARDEX, servislerin, konu ile bağlantılı kanunlar, ilgili normlar, mevzuat ve muteber teknoloji kuralları uyarınca ayıpsız olarak sağlanacağını garanti eder.

6.2. KARDEX tarafından işbu garanti yükümlülüğüne aykırılık söz konusuysa, KARDEX makul bir süre zarfında ayıbı giderme hak ve yükümlülüğüne sahiptir (rektifikasyon). KARDEX’in ayıbı gidermek için gösterdiği ilk girişim başarısız olursa yahut KARDEX bir girişimde bulunmazsa, müşteri KARDEX’e ayıbı gidermesi için ikinci bir makul son gün verecektir. Ayıbı gidermek için yapılan bu ikinci girişim de başarısız olursa yahut KARDEX bir aksiyon almadan bu ikinci makul süreyi de geçirirse, müşterinin ücrette indirim talep etme hakkı vardır (tenzilat). Müşteri ayrıca KARDEX’in rektifikasyonu başından beri ciddi ölçüde ve nihai olarak reddetmesi halinde de ücrette indirim talep etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte müşterinin sözleşmeden dönme hakkı sadece ve sadece KARDEX tarafından verilen servislerin üst üste ve ciddi surette ayıplar içermeleri ve KARDEX’in söz konusu garanti ihlallerine uygun çözümleri işbu maddedeki şartlar dahilinde ve mükerreren getirmemesi durumlarında mevcut olacaktır.

6.3. Müşterinin, KARDEX’in ayıptan doğan garanti borcu sebebiyle sahip olduğu haklar Kabul’den itibaren 24 ay geçmekle zamanaşımına uğrar.

6.4. Şu hallerde garanti geçersizdir: (a) uygun olmayan/yanlış veya amaç dışı kullanım, (b) müşteri veya üçüncü bir tarafça hatalı kurulum yahut işletime alma, (c) müşteri veya üçüncü bir tarafça Üründe modifikasyon, bakım-onarım, tamirat veya yer değişimi yapılması, (d) müşterinin kontrolünde olan sebeplerle aşırı yıpranma, (e) Ürünlerin hatalı çalıştırılması veya ihmalkar muamele, (f) uygun olmayan servis sıvılarının veya yedek malzemelerin kullanılması, (g) müşterinin tesislerinde hatalı yapı veya uygun olmayan zemin, (h) KARDEX’in hatası olmadan ortaya çıkan kimyasal veya elektronik etkiler, (i) müşteri veya müşterinin danışmanları tarafından ürünün kullanımı ile ilgili operasyonel ve teknik şartlara dair gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunulması, ve (j) doğal afetler, savaş halleri veya terörizm gibi mücbir sebepler.

7. Ücret

7.1. Açıkça bir götürü ücret üzerinde anlaşmaya varılmadıysa, Münferit Servislerin ücretlendirmeleri harcanan zaman/malzeme esas alınarak KARDEX’in güncel fiyat listesine üzerinden yapılır.

7.2. KARDEX, müşteriye yaptığı gereksiz seyahatlerden doğan masrafları yahut Münferit Servislerin müşterinin sorumlu olduğu sebeplerden dolayı verilememesi durumunda oluşan masrafları müşteriye fatura etme hakkını haizdir.

7.3. Müşterinin yeterli desteği sağlamaması sebebiyle ortaya çıkan her türlü bekleme süresi KARDEX tarafından müşteriye fatura edilebilir.

 

C3: Servis Sözleşmelerine Özgü Şartlar

1. Servis Paketleri

1.1. Servis sözleşmeleri kapsamında KARDEX tarafından verilecek servisler; Servis Sözleşmesindeki ürün ve servis tanımları, teknik gereklilikler, belirtilmiş bakım-onarım zaman aralıkları ve tanımlı yazılım yükseltmeleri, servis sürümleri ve yazılım güncellemeleri doğrultusunda belirlenir. Bu servisler B Bölümü kapsamında teslimatı yapılan tüm ürünleri içerebilir.

1.2. KARDEX bakım-onarım işlerini kural olarak olağan mesai saatleri dahilinde yapar. Müşteri olağan mesai saatleri dışında hizmet alabilmek için ayrıca sipariş edilmeleri gereken “FLEX Care” veya “FULL Care” servis paketlerinden birini seçebilir.

1.3. Tedarik sözleşmeleri kapsamına dahil olan garanti yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile; KARDEX Ürünün servis sözleşmesinin devamı süresince ayıplardan arî kalmaya devam edeceğine ve/veya aralıksız çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir. KARDEX’in sağladığı servislere ilişkin verilen garanti Madde C3.4. hükmü dairesinde belirlenmiştir.

1.4. Bir ürünün bir servis sözleşmesine dâhil edilmesi için bu Ürünün ve komponentlerinin teknik açıdan mükemmel bir durumda olmaları ve müşterinin yazılımın güncel sürümünü kullanma hakkını edinmiş olması önşarttır. Teslimatla başlayan garantileri sona ermiş ürünler, ancak KARDEX tarafından muayeneye tabi tutulmalarını müteakiben il servis sözleşmesine dâhil edilirler. Muayene masrafları ve dahil edilmek istenen Ürünü düzgün bir hale getirmek için oluşan her tür masraf ilgili tarifeler ve fiyat listeleri kapsamında müşteri tarafından karşılanacaktır.

1.5. KARDEX uzaktan destek portalı (“KARDEX Uzaktan Destek”) kontrol ünitesinden gelen teknik verilerin değerlendirilmesiyle ürünün durumunun takip edilmesine imkân tanır. Servisler kapsamında alınıp verilen tüm kişisel veriler ve müşterilerle ilgili veriler münhasıran işbu kullanım şartları içerisinde belirlenen amaçlar için kullanılacaktır. KARDEX Uzaktan Destek ile bağlantı kurulması, arızaların KARDEX Uzaktan Destek yoluyla tespit edilebileceğini ya da giderilebileceğine dair bir garanti içermez. Arızanın KARDEX Uzaktan Destek yoluyla giderilememesi halinde KARDEX ilgili Ürüne arızayı gidermek amacıyla bir servis teknisyeni gönderecek ve hizmetlerini ilgili tarifeler ve fiyat listeleri üzerinden ayrıca fatura edecektir.

2. Müşterinin Yükümlülükleri

2.1. Müşteri Ürünü KARDEX’in kullanım tavsiyelerine göre kullanacaktır. Müşteri, hatalı kullanımdan doğan arızaları KARDEX’in, masrafları müşteriye ait olmak üzere, gidermesine imkân tanıyacaktır.

2.2. Arızların raporlanması, sadece müşterinin KARDEX kullanım kitapçığına uygun olarak makineyi kullanma yetkisi verdiği kişi tarafından ve işbaşındaki KARDEX servis teknisyenine yapılmak zorundadır. Arıza bildirimi Ürünün bulunduğu mahalden uygun bir iletişim yöntemi vasıtası ile Ürünün adı, modeli, seri numarası veya lisans numarası da belirtilmek suretiyle KARDEX servis teknisyenine iletilmeli, ve arıza mümkün olan en iyi şekilde tasvir olunmalıdır. KARDEX iletişim bilgilerinin veya sair erişim kodlarının üçüncü kişilere ifşa edilmesi, erişim kolaylığının sağlanması amacı ile açıkça yasaklanmıştır. Müşteri, teknik ekipmanını, telefon yahut KARDEX Destek Portalı yoluyla KARDEX tarafından destek sağlanmasına imkân verecek şekilde ulaşılır tutmakla yükümlüdür. Bağlantı ücretleri müşteri tarafından karşılanacaktır.

2.3. KARDEX Uzaktan Destek sözleşmesinin akdedilmesiyle, müşteri KARDEX’in destek hizmetleri için müşterinin sistemine uygun şekilde erişebilmesine izin veren, yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine karşı yeterince korunmuş, işlevsel bir veri transmisyon cihazı tedarik etmeyi taahhüt eder (KARDEX Uzaktan Destek için uzaktan erişim bağlantısı). Bunun bir ön şartı olarak müşteri KARDEX’e gerekli yetkilendirmeleri sağlamalıdır. Uzaktan destek, KARDEX Uzaktan Destek aplikasyonu veya istisnai durumlarda TeamViewer gibi, uygun olan ayrı bir uzaktan destek yazılımı yardımıyla gerçekleştirilir. Ortaya çıkan her türlü veri transmisyon ücreti ve uzaktan servisten doğan bilimum masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır. Buna dair ilave detaylara, destek sözleşmesinde yer verilebilir. Müşteri yukarıda belirtilen veri transmisyon altyapısını sağlamadığı takdirde, KARDEX’in bundan doğan ilave masraflarını müşteri tazmin eder. Sistemden -KARDEX’in sorumlu olmadığı sebeplerle- bağlantı oluşturulamadığı hallerde KARDEX uzaktan servis verme yükümlülüğünden beri kılınmış olacaktır.

2.4. İhtiyaç doğması halinde, Müşteri, mahallinde çalışan KARDEX servis teknisyenini yapabildiği en iyi şekilde ve makul nispette kendi personeli eli ile destekleyecektir; bu durum özellikle işi tek bir kişinin yapmasının beklenmesinin makul olmadığı hallerde, yahut tek bir kişinin işi yapmasının güvenli olmayacağı hallerde geçerlidir. Bu tür bir destek için KARDEX’ten herhangi bir ödeme istenemez. Müşteri, faturalamaya esas teşkil etmek üzere, KARDEX teknisyeninin yaptığı işi teknisyenin iş raporunu imzalamak sureti ile teyit edecektir

2.5. Müşteri, kararlaştırılan zaman aralığında, Ürünlerin münhasıran kontrolleri gerçekleştirecek KARDEX servis teknisyenin müdahalesine müsait olmalarını ve bu amaçla işletimlerinin durdurulabilmesini sağlayacaktır.

2.6. Servis sözleşmesi süresince, müşteri Ürünlerin tüm bakım-onarım ve tamiratını sadece KARDEX’e veya KARDEX’in yetkilendirdiği bir alt yükleniciye yaptırmakla yükümlüdür. Müşteri işe başlamadan önce KARDEX’e varsa Ürünler üzerinde kendisinin yahut üçüncü kişilerin önceden yapmış olduğu işler yahut eski parçaların değiştirilmesi işleri hakkında bilgi verecektir. Bu durumlarda KARDEX, masrafları müşteriye ait olmak üzere söz konusu Ürünlerin, KARDEX veya yetkilendirilmiş bir alt tedarikçisi tarafından ayrıntılı bir temel muayeneden geçirilmesini talep etme, aksi takdirde servis vermeyi reddetme hakkına sahiptir.

2.7. Müşteri, önceden KARDEX’e yazılı bildirimde bulunmadan Ürünün yerini değiştirmeyecektir. Müşterinin talebi halinde, KARDEX masrafları müşteriye ait olmak üzere yer değiştirmeyi gerçekleştirir veya nezaret eder. Müşterinin yer değiştirmeyi KARDEX’e yaptırmaması veya nezaret ettirmemesi halinde servis sözleşmesinde yer alan KARDEX servisleri yer değiştirme süresince askıya alınır ve KARDEX bu servisleri tekrar devreye almadan önce Ürünlerin doğru ve güvenli işlevselliğinin sağlanması için bir sistem kontrolü yapar. Bu tür bir sistem kontrolü, ilgili tarifeler ve fiyat listeleri uyarınca ayrıca fatura edilecektir. Usulüne uygun olmayan şekilde gerçekleştirilen yer değiştirmeler neticesinde oluşan zararlar, servis paketleri kapsamına dahil olmayacaktır.

2.8. Müşteri bir arıza sebebiyle gerçekleştirilmesi gereken müdahale esnasında, arızanın KARDEX Uzaktan Destek kapsamında tespiti ve giderimi için KARDEX’e aktif olarak eşlik etmeyi ve destek vermeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, KARDEX çalışmalarının muhatabı ve irtibat kişisi olacak kişileri, KARDEX tarafından eğitilmiş ve konulara hakim çalışanları arasından listeleyerek KARDEX’e yazılı olarak bildirilecek, bu kişiler günlük kullanımla bağlantılı olarak gerekli kararları almak ve eylemleri gerçekleştirmek konusunda müşteri adına harekete yetkili olacaklardır. İrtibat kişisi, tüm uzaktan servis süreci boyunca, sistemin acilen kapatılması gibi gerekli olabilecek her tür müdahaleyi yerine getirebilecek şekilde fiziken Ürünün yanında bulunacaktır. Müşteri, bakım-onarım esnasında insanların ve malların tehlikeye girmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini almaktan tek başına sorumludur.

2.9. Müşteri çalışanlarının KARDEX Uzaktan Desteğini kullanmak için bir şifreye ihtiyaçları vardır. Şifreyi fiilen kullanmak suretiyle erişim sağlayan herkes KARDEX nezdinde yetkilendirilmiş olarak kabul edilir. Bu şekilde usulen hatasız bir surette sağlanan erişim esnasında verilen tüm talimat ve yapılan paylaşımlar müşteriden sâdır geçerli tasarruflar olarak kabul olunacaktır.

3. Servis Sözleşmelerinin Ücretleri

3.1. Servis sözleşmesinde belirtilen servisler için yıllık bir ücret ödenir, bu ücretin tutarı seçilen servis paketine bağlı olarak değişir (BASE, FLEX veya FULL Care paketleri).

3.2. İlk yıllık ücret servis sözleşmesinin imzalanmasını müteakiben, bundan sonrakiler ise her sözleşme yılının başlamasından önce fatura edilir.

3.3. KARDEX yıllık ücreti arttırma yahut azaltma hakkını saklı tutar. Artış, kararlaştırılan yıllık ücretin %5’inden fazla ise, müşterinin olağanüstü sebebe istinaden sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır. Bu durumda müşteri, artışı ihtiva eden faturayı teslim almasını takip eden bir ay içerisinde, arttırılmış yıllık ücretin geçerli olacağı ilk yıldan itibaren geçerli olmak üzere, sözleşmeyi süresinden önce feshedebilir.

3.4. KARDEX müşterinin mahaline gereksiz olarak yapılan ziyaretleri veya servisin müşterinin mahalinde tamamen ya da kısmen verilemediği ve müdahalenin gerçekleştirilememesinin/engellenmesinin sorumluluğunun müşteride olduğu durumlarda, bundan kaynaklanan masrafları ayrıca fatura etme hakkına sahip olacaktır. Servis sözleşmesine göre müşterinin belirli bazı parçaları stokta tutma taahhüdü varsa veya müşteri KARDEX’in belirtmiş olduğu parçaları KARDEX’ten ısmarlamaktan imtina ettiyse, gerekli servis parçalarının mahalde bulunmaması sebebiyle oluşacak ekstra bekleme süreleri için müşteriye ayrıca fatura çıkartılabilir.

3.5. Ürünlerin tamirini müteakiben yapılacak ek muayeneler veya eksik teknik belgelerin ya da servis kitapçıklarının tamamlanması yıllık ücrete dâhil değildir ve KARDEX tarafından hizmetin verildiği an itibariyle geçerli olan güncel saatlik ücretleri üzerinden ayrıca fatura edilirler.

4. Garanti

4.1. KARDEX, Servislerin konu ile bağlantılı kanunlar, ilgili normlar, mevzuat ve muteber teknoloji kurallarına göre ayıpsız olarak sağlanacağını garanti eder.

4.2. KARDEX tarafından tekeffül yükümlülüğüne aykırılık hali söz konusuysa, KARDEX makul bir süre zarfında ayıbı giderme hak ve yükümlülüğüne sahiptir (rektifikasyon). KARDEX’in ayıbı gidermek için gösterdiği ilk girişim başarısız olursa yahut KARDEX herhangi bir girişimde bulunmazsa, müşteri KARDEX’e ayıbı gidermesi için ikinci bir makul son gün verecektir. Ayıbı gidermek için yapılan bu ikinci girişim de başarısız olursa yahut KARDEX herhangi bir aksiyonda bulunmadan bu ikinci makul süreyi de geçirirse, müşterinin yetersiz verilen servis için ücrette indirim talep etme hakkı vardır (tenzilat). Müşteri ayrıca KARDEX’in rektifikasyonu başından beri ciddi ölçüde ve nihai olarak reddetmesi halinde de ücrette bir indirim talep etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte müşterinin sözleşmeden dönme hakkı sadece ve sadece KARDEX tarafından verilen servislerin üst üste ve ciddi surette ayıplar içermeleri ve KARDEX’in söz konusu garanti ihlallerine uygun çözümleri işbu maddedeki şartlar dahilinde ve mükerreren getirmemesi durumlarında mevcut olacaktır.

4.3. Garanti, servisin kabulü ile başlar. Müşteri verilen her servisi, ayıplı olup olmadığı yönünden derhal muayene etmekle ve kabulü gerçekleştirmekle yükümlüdür. Herhangi bir ayıbın mevcut olması halinde bunu KARDEX’e derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Müşterinin işbu ayıp ihbar yükümlülüğüne uymadığı hallerde tekeffül yükümlülüğünden doğan talep hakları düşer.

4.4. Müşterinin, KARDEX’in ayıptan doğan garanti borcu sebebiyle sahip olduğu haklar Kabul’den itibaren 24 ay geçmekle zamanaşımına uğrar.

4.5. KARDEX tarafından onaylanmamış bakım-onarım kuruluşlarının Ürünler üzerinde yaptıkları çalışmalar ve tamir girişimleri garanti kapsamı dışındadır, meğerki KARDEX ayıbı gidermeyi ciddi ölçüde ve nihai olarak reddetmiş olsun.

4.6. Açıkça başka şekilde kararlaştırılmadığı sürece KARDEX bakım-onarım ve muayenelerin belirli bir süre zarfında tamamlanacağı garantisini vermez. KARDEX, ayrıca KARDEX Uzaktan Destek servisi esnasında yetkisiz üçüncü kişilerin Ürünlere izinsiz surette erişimde bulunamayacaklarına dair bir garanti de vermemektedir.

5. Servis Sözleşmesinin Süresi ve Sona Ermesi

5.1. Servis sözleşmesi, servis sözleşmesinde belirtilen zamanda yürürlüğe girer ve evvelemirde 2 senelik bir süre için geçerli olur.

5.2. Servis Sözleşmesi, taraflardan herhangi birince sözleşme süresinin bitiminden en az 3 ay önceye kadar yazılı olarak fesih olunmadığı müddetçe, her defasında birer senelik dönemler için uzamış olacaktır.

5.3. Sözleşme taraflarından birinin servis sözleşmesindeki yükümlülüklerini esaslı ölçüde ihlal etmesi ve sözleşmeye riayet etmesi gerektiğine dair diğer tarafça gönderilen ihtar ve bu amaçla kendisine verilecek haftalık süreye rağmen bu ihlali gidermemesi halinde; taraflardan herhangi biri, servis sözleşmesini yazılı olarak haklı sebeple ve derhal geçerli olmak üzere sona erdirebilir. Garanti talepleri ile bağlantılı olan yükümlülük ihlalleri için Madde C3.4. geçerli olacaktır.

5.4. Münferit Ürünlerin aşırı yıpranması, aşırı masraflı hale gelmeleri, yedek parçalarının mevcut olmaması veya eskimeleri (bkz. Madde B.9.) sebebiyle bakım-onarımlarının gerektiği gibi yapılamaması halinde KARDEX münferit Ürünlerin 3 aylık bir ihbar süresinden sonra servis sözleşmesi kapsamından çıkarılmasını talep hakkına sahip olacaktır.

 
OK